algemene voorwaarden/privacy statement

algemene voorwaarden/privacy statement

ALGEMENE VOORWAARDEN CREA DANCE

 

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Dansschool    Dansschool Crea Dance, gevestigd te Stein op de Havenstraat 23.

Lid/Leden        Ieder persoon die zich door ondertekeningen van het inschrijfformulier heeft aangemeld als lid van dansschool Crea Dance.

Voorwaarden De algemene voorwaarden dansschool Crea Dance.

 

 

CreaClubs      Betreft de danscursussen stijldans, salsa & bachata, solo latino, country line dance, streetdance, hiphop, beweegkriebels & breakdance.

SportClubs     Betreft de worksout Zumba® fitness, Bokwa® fitness, BBB & 24FitClub.

Artikel 2: Werkingssfeer

Deze voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtshoudingen tussen de dansschool en het lid.

 

Artikel 3: Inschrijvingen

 1. Iedereen mag één gratis proefles volgen naar keuze.
 2. Bij Sportclubs (Zumba/Yoga) is de contractperiode 3 maanden en bij CreaClubs (danslessen salsa/cafedansen etc.) 4 maanden.
 3. Bij inschrijving wordt men lid tot wederopzegging.
 4. Personen tot 18 jaar dienen het inschrijfformulier te laten ondertekenen door een wettelijke vertegenwoordiger.
 5. Bij inschrijving zijn leden €0,- inschrijfgeld verschuldigd.
 6. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan een cursus of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.
 7. De dansschool mag een cursus annuleren of opschorten indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtssituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, lockdown door pandemie etc.
 8. In geval van annulering vóóraf de aanvang van de cursus hebben leden recht op opschorting lesgeld óf terugbetaling van het lesgeld indien deze al voldaan is. Terugbetaling van het abonnementsgeld zal geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen van de maand.
 9. In geval van tijdelijke opschorting van maximaal 6 weken als gevolg van Artikel 3 lid 7. na aanvang cursus hebben leden recht op inhaallessen ten gelijke van de gemiste lessen óf opwaardering saldo ter hoogte van de kosten van de gemiste lessen.
 10. Tijdens kerstvakantie en feestdagen kunnen er aangepaste tijden gelden of kan de dansschool gesloten zijn.
 11. Voor alle lessen geldt dat er minimaal 46 van de 52 weken les gegeven wordt op basis van een betaling van 12 maanden. Bij een kortere duur van het abonnement wordt dit naar evenredigheid berekend.
 12. Leden hebben geen recht op terugbetaling indien er geen les wordt gegeven zoals in Artikel 3 lid 10 en 11 benoemd is. Dit is in het lesgeld berekend.

 

Artikel 4: Lidmaatschapskaarten

 1. Alle Crea Dance lidmaatschapskaarten/tags zijn strikt persoonlijk en zijn overdraagbaar. Per lidmaatschapskaart of tag wordt €5,00 berekend voor het vernieuwen van een verloren of zelf kapot gemaakte kaart/tag.
 2. De dansschool behoudt zicht het recht voor eenieder die het lidmaatschapskaart vergeten is, eenmalig lesgeld in rekening te brengen of de toegang tot het danscentrum te weigeren.

 

 

 

 

 

Artikel 5: Betaling

 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier geven leden toestemming aan de dansschool doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de bank om een bedrag van de rekening af te schrijven en de eigen bank om doorlopend een bedrag van de rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de dansschool.
 2. Andere betalingsmogelijkheden zijn alleen mogelijk in overleg. Indien leden wensen de maandbedragen op een andere wijze dan zoals in het hier bovenstaande punt beschreven, dan kan dit verzoek mondeling of per email gedaan worden. Indien akkoord, dient het lesgeld van de resterende eerste maand binnen 7 dagen na het moment van inschrijven te worden overgeboekt op NL97INGB0006879260 t.n.v. Crea Dance. Vervolgens moet voor elke volgende maand het lesgeld voor de 7e worden overgeboekt.
 3. De SEPA incasso geschied tenzij anders vermeld bij inschrijving altijd op de eerste dag van de maand. Afhankelijk van de verwerkingstijd van de eigen bank, kan de daadwerkelijke dag afwijken. De eerste incasso na inschrijving of wijziging van abonnement kan op een ander moment plaatsvinden.
 4. De SEPA incasso wordt gedaan in opdracht van Crea Dance door ING Bank N.V.
 5. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
 6. Het lesgeld is per maand. Indien halverwege de kalendermaand aangemeld wordt, wordt het abonnementsgeld per ratio gerekend.
 7. Betaling is alleen mogelijk per automatische incasso. De betaling van contributiegelden zal geschieden via automatische incasso rond de 1ste dag van de nieuwe maand. Andere betalingsmogelijkheden zijn alleen mogelijk in onderling overleg.
 8. Als de contributie door omstandigheden niet betaald kan worden, dan moet het lid dit z.s.m. melden bij de leidinggevende van de dansschool.
 9. Bij betalingsachterstand kan deelname aan de lessen/activiteiten door de dansschool worden geweigerd.
 10. Indien het lid geen gebruik maakt van het recht tot danslessen of dance workouts, die deel uitmaken van het abonnement waarvoor het lid is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 11. Indien via automatische incasso geïncasseerde contributie gestorneerd wordt, worden er de eerste keer geen extra kosten in rekening gebracht. Indien er vaker dan eenmaal gestorneerd in een periode van 12 maanden, worden er €5,- incassokosten in rekening gebracht.
 12. Als u niet op tijd betaald dan ontvangt u een 1e herinnering met daarin het vriendelijke verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen.
 13. Bij geen betaling na de 1e herinnering, behoudt de dansschool zich het recht de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Kosten verbonden aan het innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van het desbetreffende lid. De hoogte van deze kosten worden bepaald door de Wet Incassokosten.
 14. Indien u het openstaande bedrag inclusief de kosten niet betaald dan zal de dansschool genoodzaakt zijn u lidmaatschap te beëindigen en te weigeren aan deelname van de lessen.
 15. Er bestaat geen recht op restitutie van contributiegelden.

Artikel 6: Aanvragen tijdelijke stopzetting abonnement

 1. Indien een langdurige ziekte of een blessure het u onmogelijk maakt gebruik te maken van uw abonnement kunt u een tijdelijke opschuiving van uw abonnement aanvragen. U dient de aanvraag inclusief motivatie per mail naar info@creadance.nl te versturen.
 2. De dansschool bekijkt elke aanvraag tot tijdelijke opschuiving van het abonnement afzonderlijk en zal indien deze wordt afgewezen dit per mail kenbaar maken binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag. Bij opschuiving dient er altijd een datum worden doorgegeven wanneer het abonnement weer geactiveerd kan worden.
 3. Het abonnement wordt geactiveerd op de eerste dag van de maand waarin u weer aan een dansles of dansworkout deelneemt.
 4. Bij een volledige opzegging geldt altijd de opzegtermijn van 1 kalendermaand. Bij situaties van lid 1 geldt dat er bij herschrijving de eerste maand gratis is, mits er geen gebruik is gemaakt van het abonnement tijdens de opzegtermijn.
 5. Bij een volledige opzegging ná een tijdelijke verschuiving blijft de opzegtermijn gelden.

 

 

 

 

Artikel 7: Einde lidmaatschap

 1. Het opzeggen van het Crea Dance lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden of via een email: info@creadance.nl
 2. Indien leden het lidmaatschap willen beëindigen dan geldt een wettelijke opzegtermijn van één (1) kalendermaand voor het einde van de laatste maand van de contractperiode. Na einde contractperiode geldt er één (1) kalendermaand opzegtermijn.
 3. In geval van opzegging bij situaties gemeld in artikel 3 lid 7, blijft de wettelijke opzegtermijn gelden. Alle gemiste lessen worden tot een maximum van 6 weken ingehaald.
 4. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke opzegging door de dansschool op tijd en in goede orde is ontvangen. Bij opzegging per email ontvangen leden een bevestiging hiervan. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaren van het bewijs van opzeggingen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid & wangedrag

 1. De dansschool is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van de eigendommen van leden of bezoekers.
 2. De dansschool is niet aansprakelijk voor het ontstaan of verergeren van enig ongeval of letsel.
 3. Eenieder die schade toebrengt aan de inventaris en/of het gebouw zal daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
 4. Het lid verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van alle rechten tot het instellen van schadeactie tegen de dansschool wegens vergoeding van kosten, schade en interesses als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van danssport beoefening of het gebruik van de accommodatie als ook wegens het in ongerede raken of achterlaten van kleding en/of voorwerpen.
 5. Het lid en bezoekers van de dansschool dienen zich correct te gedragen en zich, ook op het terrein van de dansschool, te houden aan aanwijzingen van de dansschool, dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.
 6. Het lid dient zich te onthouden van misdragingen.
 7. Het lid dient aanwijzingen van de dansschool op te volgen.
 8. De dansschool behoudt zicht het recht voor om bij wangedrag of het niet volgen van de huisregels door het lid/de bezoeker, deze beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en zo nodig te verwijderen zonder restitutie.
 9. De dansschool is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden, dan wel anderszins wangedrag vertonen, uit de dansschool te (laten) verwijderen.
 10. Het is verboden om te roken in de dansschool. Leden en bezoekers kunnen buiten op aangewezen plekken roken.
 11. Het is verboden in de dansschool of op het terrein van de dansschool verdovende middelen (in de ruimste zin des woords, zowel soft- als harddrugs) te verhandelen of te gebruiken.
 12. Het is verboden wapens (in de ruimste zin des woords) mee de dansschool in te nemen.
 13. De dansschool is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dansschool te ontzeggen, ook indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

 

Artikel 9: Vakanties & Ziekmelding

 1. Alle leden hebben alleen de mogelijkheid om het lidmaatschap ten alle tijden te pauzeren tot maximaal 1 maand bij een aangepast rooster in de maanden juli en augustus. Bij ziekte kan er in onderling overleg een langere termijn gehanteerd worden, d.w.z. dat het lid bijvoorbeeld zwanger is of een operatie ondergaat en daardoor de lessen niet kan volgen, maar dat het lid wel weer het lidmaatschap zal hervatten. Hiermee vervalt het lidmaatschap niet, maar wel de verplichting om tijdens de pauze het lidmaatschapsgeld te voldoen. Bij een pauze binnen contractperiode, zullen de resterende maanden in de contractperiode worden opgeschoven.
 2. Het pauzeren kan alleen in overleg met de bedrijfsleiding. Het lid krijgt hier altijd een schriftelijke bevestiging van mits het lid aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. Absentie door vakanties en/of ziekte aan de zijde van het lid, komen volledig voor risico van de deelnemer. Deze kunnen enkel in overleg met de dansschool worden ingehaald. Betaalde contributies over deze periodes worden niet gerestitueerd.
 4. Het verzuimen van één of meerdere lessen door een cursist zonder voorafgaande melding, geeft geen recht op enige restitutie van het cursusgeld of een andere vorm van compensatie, tenzij in zeer uitzonderlijke situaties, waarover de leidinggevende van de dansschool zal beslissen.

 

Artikel 10: Openingstijden

 1. De dansschool bepaalt het aantal ingeschreven leden en op welke dagen en uren dansonderricht kan worden genoten, men zal zich daarnaar individueel dienen te richten.
 2. Het dansseizoen voor de CreaClubs van dansschool Crea Dance is verschillende per cursus. Indien er geen les is tijdens de maanden juli en/of augustus, zal er geen lesgeld in rekening gebracht worden.  De dansschool behoudt zich het recht om tijdens speciale vakantie en feestdagen gesloten te zijn. In deze maanden bent u verplicht het volledige lesgeld te betalen (zie artikel 5: Betaling), ook als de opzegtermijn hier binnen valt. In de prijs per maand is er rekening gehouden met eventueel feestdagen.
 3. Voorts behoudt de dansschool zich het voorrecht voor over de gehele accommodatie te beschikken i.v.m. wedstrijden, evenementen en andere activiteiten zonder dat voorgaande zal leiden tot contributievermindering of contributie teruggave.
 4. In geval van calamiteiten, waardoor de beschikbaarstelling van de accommodatie niet kan worden voldaan, kan geen teruggave van de betaalde bedragen worden verlangd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 11: Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk via mail naar email: info@creadance.nl en gemotiveerd bij de dansschool ingediend te worden. De leidinggevende maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

 

Artikel 12: Overige bepalingen

 1. De dansschool kan de tarieven, huisregels, lestijden, locaties en voorwaarden wijzigen. Bij het wijzigen van de voorwaarden krijgen leden in de contractperiode 1 maand de gelegenheid om bij weigering, het abonnement kosteloos stop te zetten met directe ingang. Na 1 maand zal de termijn van de contractperiode worden hervat.
 2. Het is niet toegestaan foto’s of beeldopnamen van de lessen of delen daarvan te maken zonder toestemming van de dansschool.
 3. Het is het lid verboden om hetgeen tijdens de lessen is geleerd op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod is het lid een vergoeding verschuldigd aan de dansschool van minimaal €450 per overtreding. De hoogte van het bedrag zal afhangen van de geleden schade.
 4. Het gebruik van beeld- en/of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in de dansschool is uitsluitend toegestaan na toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan altijd, zonder opgaaf van redenen, worden ingetrokken.
 5. Het is niet toegestaan tijdens de les of andere activiteiten mededelingen te doen of flyers te verspreiden van activiteiten van andere organisaties, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de dansschool.
 6. Het staat de dansschool vrij om tijdens lessen/activiteiten gemaakte beeld- en/of geluidsopnames te gebruiken voor promotie- en andere doeleinden. Leden stemmen hier stilzwijgend mee in tenzij ze hier schriftelijk bezwaar tegen maken. Indien leden de dansschool van het bezwaar in kennis stellen, dan zal de dansschool zodanige maatregelen nemen, dat deze leden niet in beeld of geluidsopnames voorkomen.
 7. Het is niet toegestaan in de dansschool zelf meegebrachte dranken en/of etenswaren te nuttigen, behalve een flesje water tijdens de SportClubs lessen.

 

Artikel 13: Slotbepaling

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden zoals ze gelden vanaf 1 januari 2022.
 2. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen.
 3. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger akkoord met al deze voorwaarden.
 4. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden.
 5. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de dansschool.
 6. Algemene Voorwaarden en de bijbehorende club-/cursuscondities zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, zijn te allen tijde digitaal ter inzage en worden eventueel op eerste verzoek van de deelnemer en/of derden op papier kosteloos verstrekt.

 

PRIVACYVERKLARING

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je een Crea Dance abonnement hebt, een Crea Dance abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoek of reageert op onze social media-uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Crea Dance willen we transparant zijn, vandaar
deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat Crea Dance uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Crea Dance verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je lid wordt bij Crea Dance, je de website bezoekt of wanneer je contact zoekt via social media.

Gegevens van onze leden
Bij het aangaan van een Crea Dance abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer en geboortedatum.

Ook als je al een Crea Dance abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Crea Dance worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, taalkeuze, kanaal waarop je lid bent geworden, bezoekregistratie aan dansschool, laatste bezoek aan dansschool, type abonnement, afgenomen extra’s, informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, jouw financiële status bij Crea Dance (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald). Tenslotte hebben wij camera’s in en rond onze dansschool. Het kan zijn dat er camerabeelden van je worden gemaakt. Camera’s hangen uiteraard niet in de kleedkamers/toiletten en wij zien de beelden alleen in indien nodig en gedurende beperkte tijd. Wij hanteren cameratoezicht ten behoeve van onze toegangscontrole en de beveiliging van goederen en personen aanwezig in onze dansschool.

Gegevens van onze websitebezoekers
Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

Social media uitingen
De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Crea Dance verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een
telefoonnummer.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor
wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt
per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Crea Dance hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder
geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens
geanonimiseerd dan wel gewist.